Hur väljer man publiceringsverktyg?

Atlas
Hur vet man om ett publiceringsverktyg är rätt för ändamålet? Atlas är väldigt mångsidigt och flexibelt men det kan finnas en poäng i att gå igenom en checklista för att avgöra hur det möter upp med era krav. Verket för förvaltningsutveckling har en lista som dom rekommenderar man ska följa, så vi tänkte gå igenom den här för att se hur Atlas möter upp mot punkterna. Antal stjärnor är hur viktig punkten är och antal fyllda stjärnor är hur Atlas möter upp mot kravet.

Grundkonstruktion

grade: 3Kontroll av innehåll som publiceras Verktyget ska i första hand använda och uppmuntra användandet av dokumentformat som stöds av WCAG. I dagsläget innebär detta HTML.
grade: 3Plattformsoberoende Verktyget ska fungera i moderna webbläsare oavsett klientplattform. Verktygets grundfunktionalitet får inte vara beroende av andra teknologier än de som fastställts av W3C och ska inte tvinga redaktören att använda en viss webbläsare.
grade: 3Kvalitet på medföljande innehåll Allt webbinnehåll (mallar, bilder, exempelsidor etc) som följer med verktyget ska följa WCAG när redaktören använder det.
grade: 3Användning av stilmallar Innehåll och struktur ska separeras från presentation.
grade: 3Utformning av URL:er URL:er som genereras av publiceringsverktyget ska vara tydliga och inte innehålla underliga tecken som behövs för teknikens skull.
grade: 3Layout Tabeller får inte användas för layout.
grade: 2Hantering av språk Verktyget ska göra det möjligt för redaktören att ange vilket huvudsakligt språk innehållet på webbplatsen har. Det ska dessutom gå att ange vilket språk enskilda webbsidor har. Till exempel de delar av webbplatsen som är översatta till engelska eller ett annat språk.
grade: 1Sidtitel Titeln för en sida får inte styras godtyckligt utan ska vara likartade eller samma som rubriken för sidan.

Formulär och tabeller

grade: 3Formulär, fältetiketter Alla fält ska automatiskt få eller ska kunna ges explicit kopplade fältetiketter.
grade: 3Formulärinsändning Insändning av formulär får inte vara javaskriptberoende.
grade: 2Formulärlayout Tabeller ska inte användas för formulärlayout.
grade: 3Formulär, skriptberoende Validering och annan funktionalitet får inte vara beroende av skript, till exempel javaskript.
grade: 2Tabeller, rad - och kolumnrubriker Det ska vara möjligt att skapa korrekta rad- och kolumnrubriker med hjälp av verktyget. Rätt element (th) ska användas för att skapa rubrikerna. Tabellverktygen i Atlas är under ombyggnad och följer ännu inte den här standarden
grade: 1Tabeller, summarytext Verktyget ska ge redaktören möjlighet att redigera summarytext för tabeller. Summarytext ska inte skapas automatiskt och inte heller vara obligatorisk. Atlas har ett Excel-liknande sätt att summera värdet i kolumner vid behov, men det markeras inte på något sätt att det är en summa utan måste anges manuellt
grade: 1Tabeller, captiontext Verktyget ska ge redaktören möjlighet att ange captiontext för tabeller. Rätt element (caption) ska användas för texten. Caption-text kan givetvis anges, men rätt kod används inte för det

Bildhantering och länkar

grade: 3Bilder, alt-texter Det måste gå att ange alt-text och alt-texten får inte vara för lång.
grade: 0Bilder alt-text får ej skapas automatiskt Bilder skall enligt W3C-standarden alltid ha alt-text så Atlas skapar givetvis en automatiskt om ingen anges, då används bildens filnamn som ALT-text. Vi anser att Verva gör fel i att kräva att ett system ska frångå webstandarder.
grade: 2Bilder, alt-texter Tidigare skapade alternativtexter ska inte återanvändas utan bekräftelse från användaren.
grade: 3Bilder, alt-texter Alt-text ska bestå av ren text
grade: 0Bilder, longdesc. Det ska vara möjligt att ange longdesc. Om bilden behöver en utförligare beskrivning kan alt-texten kompletteras med en long description.
grade: 1Information om bifogade dokument När ett dokument bifogas ska information om storlek, filtyp skapas i textformat i anslutning till länken. Gäller endast dokument som hanteras i systemet. Atlas anger filtyp med en ikon, inte med en text
grade: 2Länkar, ankarlänkar Det ska gå att skapa ankarlänkar (interna bokmärken). Atlas skapar automatiska ankarlänkar till specifika stycken, som man kan länka till
grade: 3Title-text för länkar Det ska gå att ange titletext för länkar. Titletexten får ej vara tvingande eller skapas automatiskt.

Textformatering

grade: 2Rubriker Verktyget ska ge stöd för att skapa hierarkiska rubriker. Sidans första rubrik ska vara h1, och underliggande rubriknivåer ska användas på så sätt att dokumentets struktur framgår av rubrikstrukturen. I Atlas är rubriken H2 och följande underrubriker(mellanrubriker är H3, det är för att vissa sidor kan ha en överskrift över rubriken, som är H1
grade: 0Uppmärkning av textstycken P ska användas för uppmärkning av textstycken. Detta är under ombyggnad
grade: 3Betoning, fetstil och kursiv Det ska vara möjligt att formatera text. HTML-elementen strong och em, alternativt b och i ska användas för fetstil respektive kursiv stil. Är syftet att betona text ska strong och em användas. Verktyget får inte använda font eller span för textformatering.
grade: 3Punktlistor Korrekt HTML-element för punktlistor (ul och li) används när redaktören skapar en punktlista med hjälp av verktyget.
grade: 3Numrerade listor Korrekt HTML-element för numrerade listor (ol och li) ska användas när redaktören skapar en numrerad lista med hjälp av verktyget.
grade: 2Hierarkiska listor Korrekt strukturerad ul ska skapas när redaktören skapar en lista inuti en annan lista.
grade: 0Förkortningar Det ska gå att skapa förkortningar med förklarande text. Rätt element och attribut (abbr respektive title) ska användas för att skapa förkortningen. Atlas stöder ännu inte förkortningar på det här viset
grade: 0Akronymer Det ska gå att skapa akronymer med förklarande text. Rätt element och attribut acronym respektive title ska användas för att skapa förkortningen. Atlas stöder ännu inte akronymer på det här viset
grade: 0Citat, inline Det ska gå att skapa inlinecitat. Citaten ska använda rätt element (q). Atlas stöder inte inline-citat
grade: 2Citatstycke Det ska gå att skapa citatstycke. Citaten ska använda rätt element (blockquote). Om Strict doctype används ska texten omges av blocknivåelement, lämpligen p.
grade: 2Citat Ikon eller text för citatfunktionen skall tydligt visa att det handlar om citat, inte om indentering av text.

Stöd för redaktionen

grade: 3Hjälpfunktion och manual Kontroll- och hjälpfunktioner samt stöd för att skapa tillgänglig information ska finnas i ett format som inte kräver en extern applikation och är valbart direkt från den vy användaren är "ett klick bort".
grade: 2Anpassningsmöjligheter Verktyget ska tillåta ändringar av redigeringsvyns visningsinställningar. Användaren måste kunna ändra till exempel textstorlek, typsnitt, textfärg och bakgrundsfärg i redigeringsvyn utan att det påverkar innehållet i det redigerade dokumentet.
grade: 1Navigering utan mus Användaren måste, med hjälp av enbart tangentbord, kunna utföra alla redigeringsmoment som användargränssnittet tillhandahåller. Exempel är att navigera till, markera, och redigera innehåll i redigeringsvyer och styra användargränssnittet.
grade: 0Typografiska tecken Publiceringsverktyget ska ge stöd i att infoga tecken i enlighet med svenska typografiska konventioner. Några av de vanligaste typografiska tecknen är citattecken, tankstreck och apostrofer. De listas under avsnittet ”Skiljetecken och andra skrivtecken” i Svenska skrivregler utgiven av Svenska Språknämnden. Se även Språkrådet. Atlas översätter inte dessa tecken så dom blir "webbsäkra" i dagsläget, men kommer att göra det