Hoppa direkt till innehåll
map2

Documentation

Marknadsdatabasen

MdB2-specifikation

Specifikationen för Marknadsdatabasen avser fälten vid import och export av data till databaserna. Specifikationen är baserad på SSNF's adresspecifikation. All uppdelning av data till de olika databaserna sker automatiskt. Den här specifikationen gäller även alla API-funktion som rör MdB2.
Den officiella och uppdaterade fältspecifikationen finns alltid på den här adressen: www.stadsnatsportalen.se...
När du laddar en fil via admin-gränssnittet så kan du välja vilken teckenuppsättning din fil använder. Valideringen av filen känner inte av vilken teckenuppsättning filen faktiskt har, och väljer du fel teckenkodning kommer svenska tecken att bli felaktiga i databasen.
En rad i filen motsvarar den minsta gemensamma nämnaren, vilket är accessID, eller "uttags-ID" som många kallar det. Det är den unika ID-sträng som ett uttag för en slutkund har. Om ert Stadsnät har 30 000 unika anslutningar så ska filen innehålla 30 000 rader.

coID

info Obligatoriskt fält!
Bokstavsförkortning av KO, oftast 3-6 tecken långt, (i vissa specialfall upp till 10 tecken) för att se er kod samt kod för eventuella dotterwebbar se länken nedan

accessId

info Obligatoriskt fält!
Ett unik identifierare (åtminstone per KO) på en access/avlämningspunkt. AccessId är unik identifierare för all kommunikation mellan KO och TL beträffande en avlämningspunkt. Värdet är konstant över tid.

streetName

info Obligatoriskt fält!
Gatunamn. I fallet "Kungsgatan 10G" är StreetName "Kungsgatan". Används även för metertalsadressområde, byadressområde och gårdsadressområde.

streetNumber

Gatunummer. I fallet "Kungsgatan 10G" är streetNumber "10". Används även för byadressplats, gårdsadressplats och metertalsadressplats. I metertalsadressplatsen "Bergbyvägen 652-16A" är streetNumber "652-16".

streetLittera

Gatunummer kan följas av littera. Gatunummer ska om detta behövs följas av högst två bokstäver (tecknas med versaler) samt efter ett mellanslag följt av ett nummer med högst två siffror. Exempel för inledande bokstäver: UH (för "uppgång höger"), UV (för "uppgång vänster") eller bokstaven U (för "uppgång"). Gatubokstav/Uppgång. I fallet "Kungsgatan 10G" är StreetLittera "G". Används även för littera i by-, gårds- och metertalsadressplats. I metertalsadressplatsen "Bergbyvägen 652-16A" är streetLittera "A"

postalCode

info Obligatoriskt fält!
Postnummer. Exempelvis "41369". Min 10000, max 99999. Anges alltid utan mellanslag

city

info Obligatoriskt fält!
Postort

countryCode

Landskod. Följer ISO 3166-1 för landskoder. Exempel: "SE" för Sverige.
Giltiga värden för premisesType
Värde Betydelse
RESIDENTIAL_HOUSE Fristående villa
COUNTRYSIDE Landsbygd
RESIDENTIAL_ASSOCIATION Samfällighet
RENTAL_APARTMENT Hyreslägenhet
APARTMENT_ASSOCIATION Bostadsrättslägenhet
OTHER Övriga typer som inte täcks in av ovan
COMMERCIAL Företagsadress

premisesType

info Obligatoriskt fält!
PremisesType beskriver avlämningspunktens lokal. PremisesType behöver inte överensstämma med Lantmäteriets beteckning av fastigehtstyp. premisesType måste anges korrekt då det avgör hur portar kopplas till lokaler. premisesType "RESIDENTIAL_HOUSE" och "COUNTRYSIDE" kan inte ha lokaler, så om in-datat har lägenhetsnummer kopplade till dessa så kommer dom falla bort och alla accessId kommer kopplas direkt till fastigheten och det blir missvisande för TL.

mduApartmentNumber

info Obligatoriskt fält om premisesType är RENTAL_APARTMENT, APARTMENT_ASSOCIATION eller OTHER, om inte mduDustinguisher är ifylld
Numeriskt, 4 tecken. Lägenhetsnummer enligt Lantmäteriet. Används för att tillsammans med en adress identifiera en unik access. I fallet när kund vill beställa tjänster kan de inte aktiveras hos KO utan att TL har fastställt vilket AccessID kunden har. Genom att unikt identifiera lägenheten med mduApartmentNumber eller mduDistinguisher kan TL fastställa exakt vilken access som skall aktiveras. 

mduDistinguisher

info Obligatoriskt fält om premisesType är RENTAL_APARTMENT, APARTMENT_ASSOCIATION eller OTHER, om inte mduApartmentNumber är ifylld
Alternativ lokalbeteckning som identifierar lägenheten unikt per adress. Behöver inte följa Lantmäteriets format.

swerefType

Särskiljer de 13 olika projektionerna för SWEREF 99. Exempelvis "TM" som är nationell eller olika lokala projektioner som exempelvis "16 30" eller "18 00"

swerefNorth

Nummeriskt, 14 tecken. Minst 2 decimaler bör anges, Koordinat enligt SWEREF 99 TM North (Swedish reference frame 1999).

swerefEast

Nummeriskt, 14 tecken. Minst 2 decimaler bör anges, Koordinat enligt SWEREF 99 TM East (Swedish reference frame 1999).

propertyUnitDesignation

info Obligatoriskt fält!
Max 67 tecken, Fastighetsbeteckning enligt Lantmäteriet som består av 4 delar: registerområde (kommun), trakt, block och enhet (t.ex. Gävle Norr 31:9).

propertyUnitArea

Skifte för fastigheten

propertyOwner

Fastighetsägare, är bara relevant om premisesType inte är RESIDENTIAL_HOUSE, RESIDENTIAL_ASSOCIATION eller COUNTRYSIDE

outlet

Uttagsnummer som identifierar uttag i lokalen. Uttag hos slutkund bör vara märkt med uttagsnummer.

population

Anger del av KO´s kunder, används t.ex. för TL´s prissättning eller styra kunden till viss portal
Giltiga värden för media
 Värde Förklaring
FTTH Fiberanslutning av kundutrustning
FTTB Fiberanslutning till fastighet - ej till kundutrustning (Coaxial eller TP i Marknadsdatabasen 1)
WLL Trådlös anslutning
XDSL DSL-anslutning av slutkund

media

info Obligatoriskt fält!
Anger medium för accessen
Giltiga värden i services
Värde Förklaring
100/100 Avser ned/uppströmshastighet på snabbast möjliga tjänst för porten
IPTV-VOD Porten kan acceptera IPTV med Video on-demand
IPTV Porten kan acceptera IPTV utan Video on-demand
VOIP Porten kan acceptera telefonitjänster

services

info Obligatoriskt fält!
Anger de tjänster kommaseparerade som kan tillhandahållas på aktuellt accessId. Egenskaper för respektive tjänst ska framgå av produktspecifikation avtalad mellan TL och KO. Format ska medge maskinläsbarhet. Om begränsningar i om privat eller företagstjänster kan tillhandahållas på aktuellt accessId ska det också framgå. Hastighet anges "Nedströmshastighet i Mb/s"/"Uppströmshastighet i Mb/s" Exempel: "100/10".

collectiveServices

info Obligatoriskt fält!
Anger kollektivanslutna tjänster som tillhandahålls på aktuellt accessid. Exempelvis internetaccess eller tv. Det är önskvärt att det av benämningen framgår vilken TL som tillhandahåller tjänsten. Om inga sådana tjänster finns på porten anges "NO" som värde

servicesConnection

info Obligatoriskt fält!
Fältet anger information om och när tjänsteutbudet enligt fältet services kan tillhandahållas av KO till TL. Datum anges för en ny access alternativt om tjänster redan kan levereras kan "YES" anges. "YES" används när datum saknas d.v.s. fältet behöver inte byta värde till "YES" när datum passeras. Datum anges enligt ISO-standard: "2012-02-23" Om in-data anges som "YES" så sätts datumet av importscriptet till "2010-01-01" för att porten ska vara sökbar i kronologisk ordning.

servicesDisconnection

Används för att ange sista datum när tjänster kan levereras på uttaget. Exempelvis vid byte av KO eller om ett uttag rivs och tas bort. Anges enligt ovanstående ISO-standard
Giltiga värden för coCpe
 Värde Förklaring
MISSING Kundutrustning saknas
UNKNOWN Okänt om kundutrustning finns
YES Kundutrustning finns - modell okänd
"modellbeteckning" Modellbeteckning på kundens utrustning

coCpe

info Obligatoriskt fält!
Typ (tillverkare, modell) av kundutrustning. Skall enbart användas för utrustning som KO tillhandahåller.
Giltiga värden för servicePort
 Värde Förklaring
 PORT FORWARDING Portmappat
ASAP Free seating/any service any port

servicePort

info Obligatoriskt fält!
Anger hur tjänster tillhandahålls portmappat

dhcpOption

Fältet används av TL för att knyta en DHCP förfrågan till en access/outlet. Värdet utgör alltså en nyckel som DHCP, Radius och TR69-servrar använder för att slå upp accessspecifik information. DhcpOption måste vara unikt inom en kommunikationsoperatörs bestånd. Om möjligt bör accessId eller outlet ingå i värdet.

lastUpdate

info Obligatoriskt fält!
Anger när information för den aktuella accessen senast uppdaterades. Uppdateras enbart av Stadsnätet, och sätts aldrig automatiskt av systemet.

keywords

Nyckelord för export, sökning och övrig information relaterad till accessId
Giltiga värden för netType
 Värde
 UNKNOWN
LAYER2
LAYER3

netType

info Obligatoriskt fält!
Avser vilken anslutningstyp accessen har

portCapacity

info Obligatoriskt fält!
Maxhastighet på porten, i Megabit/s

cpeCapacity

Maxhastighet på kundutrustningen, i Megabit/s
Giltiga värden för TV-fälten
 Värde Förklaring
NO TV-tjänster kan ej användas av slutkund
UNKNOWN Information saunas
DELIVERABLE TL kan sälja och leverera - KO ordnar kapacitet och/eller utrustning vid behov
DELIVERABLE_UNKNOWNEQUIPMENT TV kan levereras - det är okänt om kundutrustning finns
DELIVERABLE_EQUIPMENTEXISTS TV kan levereras - kundutrustning finns

openTv

info Obligatoriskt fält!
Anger om det här access-ID't kan ta emot Öppen TV

cableTv

info Obligatoriskt fält!
Anger om det här access-ID't kan ta emot Kabel-TV

exclusiveTv

info Obligatoriskt fält!
Anger om det här access-ID't kan ta emot Operatörsbunden TV

propertyOwnerAddress

Adress till fastighetsägaren

propertyOwnerPostalCode

Postnummer till fastighetsägare

propertyOwnerCity

Postort till fastighetsägare

activeServices

Kommaseparerad lista på service_uid från Tjänsteguiden som är aktiva på porten, till exempel: "B2PRIVAT100100,ALLTELEPRIO", alternativt "YES" eller "NO". Vid export till Tjänsteleverantör så översätts alla värden utom "NO" till "YES". Om fältet är tomt så förblir det tomt i exporten.